Alegacións o Regulamento de Participación Cidadá (V)

O artigo 8 trata tamén da transparencia, pero abordando a súa implantación como situación excepcional no canto de ser a norma:

Cando as circunstancias de interese público o aconsellen e tras a conformidade do órgano municipal competente, daranse a coñecer a toda a poboación que resida no municipio os acordos e disposicións municipais, sen prexuízo da preceptiva publicación nos boletíns oficiais.

Artigo 8. Información de interese público

Propoñemos darlle a volta convertindo a excepción en regra:

Daranse a coñecer a toda a poboación que resida no municipio os acordos e disposicións municipais, sen prexuízo da preceptiva publicación nos boletíns oficiais, salvo que con circunstancias motivadas o órgano municipal competente considere innecesario darlle publicidade

Proposta de artigo 8

Comprendemos que hai outras cuestións que merecen lexítima defensa por riba da transparencia (coma poden ser en moitos casos a protección dos datos persoais, a seguirade nacional, etc.). Pero debe ser o concello quen motive cando non se lle da publicidade a algunha cuestión.

Cal das dúas redaccións che parece máis axeitada? Cres que como regra xeral debe prevalecer a información e a transparencia?